LEVENT ÇAM

ADI / SOYADI / UNVANI: LEVENT ÇAM

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/641

İLAN METNİ

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

(Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/641 Esas Sayılı Dosyası)

Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 42134 numarasına kayıtlı, “Mesudiye Mah. 5120 Sok. 56 B/Akdeniz/MERSİN)” adresinde faaliyet gösteren Levent ÇAM Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/646 E. sayılı dosyasında 01.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser olarak görevlendirilen ADEM ORKUN ARDA’nın konkordato komiser olarak görevinin devamına hükmedildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, bir dilekçeye ekleyerek, İİK. Mad. 299 gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin “şirketin adresine tatil günleri hariç Mesai İçerisinde bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla yada P.K. 10 Çarşı PTT Merkez Müdürlüğü MERSİN adresine iadeli Taahhütlü bildirmeleri gerekmektedir. (kargo ve benzeri vasıtalarla alacak kaydı talep edilemeyeceği),Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Av. K. Mad. 35 gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 01.10.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten doğan sonra alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,İİK mad.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük süresinin işbu ilan tarihinden başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği İHTAR ve İLAN olunur. 04.10.2019

KONKORDATO KOMİSERİ

ADEM ORKUN ARDA

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilara-davet-696536.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir