ÜLKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ÜLKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 9060022141

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 7339 / ÇORUM

DOSYA ESAS NO: 2019/365

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. OSMANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/365 Esas
Davacılar ÜLKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.(V.N.9060022141), ELİF SOYLU (T.C. NO: 33445880296), MEHMET SOYLU (T.C. NO:33469879436), BELKİYA SOYLU (T.C. NO:33463879654), ÖMER BAŞAR SOYLU(T.C. NO:33460879718)‘nun mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;
1-Çorum Ticaret Sicil Memurluğunun 7339 sicil nosunda kayıtlı olan ÜLKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.(V.N.9060022141), ELİF SOYLU (T.C. NO: 33445880296), MEHMET SOYLU(TC NO:33469879436), BELKİYA SOYLU(T.C. NO:33463879654), ÖMER BAŞAR SOYLU(TC NO:33460879718)‘nun konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;
a)Davacılar ÜLKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.(V.N.9060022141), ELİF SOYLU(T.C. NO: 33445880296), MEHMET SOYLU (T.C. NO:33469879436), BELKİYA SOYLU (T.C. NO:33463879654), ÖMER BAŞAR SOYLU (T.C. NO:33460879718) yararına 04/09/2019 tarihinden (saat 14:00’dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b)Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak hukukçu Av. Fatih YILDIRIM (T.C. NO: 20977699694), SMMM Okan CAN (T.C. NO: 34867236302), SMMM Ali ARSLAN’ın (T.C. NO: 16015866418)’dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserleri kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.13/09/2019
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri:
1-Okan CAN- Mali Müşavir, (TC NO: 34867236302)
Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. Mavi Su Apt. No:51/6 Merkez/Çorum
Tel No: 05323661226
2-Ali ARSLAN-Mali Müşavir, (TC NO: 16015866418)
Adres: Yeni Yol Mah. Sel Sok. No:31/22 Merkez/Çorum
Tel :05355885665
3-Av. Fatih YILDIRIM- Hukukçu, (TC NO: 20977699694)
Adres: Çorum Barosu Avukatlarından Merkez/Çorum
Tel No:05332423732

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-itiraz-hakkinin-ilanen-tebligi-689427.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir