ŞİMŞEK YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ERSEY DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DORAS YAPI İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ŞİMŞEK YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 255928/0 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2019/95

İLAN METNİ

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 
ŞİMŞEK YER KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 2 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/95 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 255928 numarasına kayıtlı, Bağlar Mah. 9.Sokak No:4 Bağcılar-İstanbul adresinde faaliyet gösteren “Şimşek Yer Kaplamaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ne, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/95 E. sayılı dosyasında 08.05.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, Geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Muhasebe ve Finans Uzmanı Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU, Hukukçu Gönül BAKAN ÖZDEMİR ve SMMM/KGK Bağımsız Denetçi Tülin DEMİRCİ’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,Söz konusu kararın 29.05.2019 tarihli ve 9839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Yıldız Posta Caddesi Muzaffer Göksenin Sokak No:1 D:1 Esentepe Şişli/İstanbul adresine tatil günleri hariç 09:30-17:00 saatleri arasında bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında 12.02.2019 ( geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya iş bu evrakların komiserlik adresine posta yolu ile de gönderilebileceği,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
ilan olunur.
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Tülin DEMİRCİ
SMM/KGK Bağımsız Denetçi

Hukukçu
Av. Gönül BAKAN ÖZDEMİR

Muhasebe Finans Uzmanı
Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyetinden-alacaklilari-beyana-davet-ilani-642348.html

ERSEY DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DORAS YAPI İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Add Comment