N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
ANKA İHRACAT VE İTHALAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6270860849

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 915809/0

DOSYA ESAS NO: 2018/1121

İLAN METNİ

T.C. BAKIRKÖY 2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN

2018/1121E. SAYILI DOSYASI

N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
VE
N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI

BİLDİRMEYE DAVET İLÂNI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 76412-5 sicil numarasında kayıtlı “Yenibosna Merkez Mahallesi Güneşli Yolu Cad. No:16 A Kat:1/1 Bahçelievler İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 915809sicil numarasında kayıtlı ““Yenibosna Merkez Mahallesi Güneşli Yolu Cad. No:16 A Bahçelievler İSTANBUL”adresinde faaliyet Gösteren N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ’ne Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1112 E. sayılı dosyasında 17.04.2019 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmiş; kesin mühlet kararıyla birlikte, adı geçen dosyanın Geçici Komiser Heyeti üyeleri olarak belirlenen Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi ZEKİ ÖZKAN, SMMM-Bağımsız Denetçi Nurettin YALÇINKAYA ve Hukuk Uzmanı Feyza ERDAL’dan oluşan heyetimiz, kesin mühlet içerisinde de konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmiştir.
Bu doğrultuda, N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ ve N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ’nden alacaklı olanların,
1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.)aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni, çekişmeli olup olmadığını, alacağa istinaden devam eden hukuki süreç /dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisini,
3. Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve geçici mühlet tarihine (29.11.2018) kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümünü,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü,
5. Yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını;
içerir bir dilekçeye ekli olarak, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin İKİTELLİ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ GİYİM SANATKARLARI İŞ VE TİCARET MERKEZİ 3. ADA C BLOK NO:630 BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL (Sn. ZEKİ ÖZKAN dikkatine) adresine tatil günleri hariç 09:00-12:30 13:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla vekaletname ile temsil edilebileceği,
Yukarıda belirtilen detayları içerir alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi SMMM-Bağımsız Denetçi
ZEKİ ÖZKAN Nurettin YALÇINKAYA
Konkordato Komiseri
Hukuk Uzmanı – Av. Feyza ERDAL

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserler-kurulundan-alacaklilara-cagri-641655.html

N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
ANKA İHRACAT VE İTHALAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment