SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BRC BASIM MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 7700064298

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 116142  / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/734

İLAN METNİ

Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Dış Ticaret Limited Şirketi Konkordato Komiserliğinden Alacaklıları Bildirime Davet İlanı

İlgi: Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/734 E. sayılı dosyası

1-)Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/734 E. sayılı dosyasında verilen 29.01.2019 tarihli karar uyarınca, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 116142 sicil numarası ile kayıtlı Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne aynı tarihten başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verildiği, Doç.Dr. Kürşat Göktürk, YMM Mesut Tortop ve İnş.Müh. Recep Can’dan oluşan komiser heyetinin görevinin kesin mühlette de devamına karar verildiği,
2-) İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 299’uncu maddesi uyarınca yukarıda unvanı belirtilen şirketten alacağı bulunanların işbu yazının Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilanından (sonraki tarihli olan esas alınacaktır) itibaren onbeş gün içerisinde komiser heyet üyesi Mesut TORTOP’un işyeri olan Kocatepe Mah. Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 15/3 Kızılay-Çankaya-ANKARA adresine alacaklarını bildirmesi gerektiği,
3-)Şahsen bildirimin, bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi; tüzel kişilerde imza sirküleri ibrazıyla) veya Avukatlık Kanunu m. 35 uyarınca avukat olan vekil marifetiyle yapılabileceği; bildirimin posta yoluyla yapılmak istenmesi halinde, yukarıda iki numaralı başlıkta belirtilen adrese gönderilecek iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla da bildirim yapılabileceği, süresinden sonra heyetimize ulaşan bildirimlerin dikkate alınmayacağı, bildirimde bulunan alacaklıların kendilerine ait adres, telefon gibi iletişim bilgilerini de sunması gerektiği
4-) Adresi bilinen alacaklılara, işbu yazının bir suretinin iadeli taahhütlü mektupla gönderileceği, ancak bunların alacaklarını bildirimlerindeki onbeş günlük sürenin, yukarıda iki numaralı başlıkta ayrıntısı açıklanan ilan tarihine göre tayin olunacağı,
5-) Alacakların bildiriminde,
a) Alacağın sebebinin, alacağı ispat eden belgenin tasdikli suretinin, alacağın Türk Lirası üzerinden miktarının, vadesinin, anapara ve varsa kesin mühlet tarihine (29.01.2019) kadar işlemiş olan faiz olmak üzere ayrı ayrı değerinin,dayanağı ve açıklamalı hesap tablosuyla birlikte sunulması gerektiği,
b) Alacağın çekişmeli (dava-icra-arabulucu seviyesinde gibi), rehinli, adi ya da imtiyazlı alacaklardan olup olmadığının bildirilmesi gerektiği,
c) Rehinli alacaklarda ayrıca; rehnin dayanağı, rehin belgesi, resmi senet, rehnin nevi, bedeli, faiz oranı, işlemeye başladığı tarih, varsa rehnin teminatı dışında kalan alacak tutarı, ayrıntılı hesap tablosu ve dayanaklarının bildirilmesi gerektiği,
d) Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ve değerleme usulünün bildirilmesi gerektiği,
6-)Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

KOMİSER KURULU

KOMİSER KOMİSER KOMİSER

Doç Dr. Kürşat GÖKTÜRK Mesut TORTOP Recep CAN
Hukukçu YMM İnşaat Mühendisi

ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-bildirime-davet-ilani-621782.html

CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BRC BASIM MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment