NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CANİKLİ GRUP TURİZM PETROL ÜRN. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
HASAN ÜNAL SERİN

ADI / SOYADI / UNVANI: NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6300001814

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 94183

DOSYA ESAS NO: 2018/849

İLAN METNİ

T.C. ANKARA
2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2018/849 Esas

TİCARET ÜNVANI
HASAN ÜNAL SERİN ve NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hasan Ünal Serin Ve Naturel Yapi Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konkordato Komiseri Kurulu Alacaklılara Alacaklarını Bildirmeye Davet

KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ALACAKLILARA DAVET

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/849 Esas sayılı dava dosyasında, Hasan Ünal Serin (T.C. Kimlik No: 32299311246) ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 94183 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı Naturel Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin açmış olduğu konkordato davası nedeni ile mahkemece, 20.11.2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş, 19.02.2109 tarihinde ise 19.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl kesin mühlet kararı verilmiş ve Konkordato Komiseri Kurulu olarak Av. Dursun DEMİRCİ, YMM Gülcan GÜRBÜZ ve İnş.Müh. Murat METLİ görevlendirilmiştir.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince, Hasan Ünal Serin (T.C. Kimlik No: 32299311246) ve Naturel Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (Onbeş) Gün içinde iş bu alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda alacaklıların,
a)- Asıl alacak tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme, fatura vb. Belgelerin aslı veya tasdikli suretleri ile birlikte
b)- Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (20.02.2019) kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümünü,
c)- Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesini,
d)- Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisini,
e)- Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu

İşbu ilan tarihinden itibaren 15 (Onbeş) Gün içinde yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanunu’nun 299. Maddesi uyarınca ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-alacaklarini-bildirmeye-davet-611604.html

CANİKLİ GRUP TURİZM PETROL ÜRN. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
HASAN ÜNAL SERİN

Add Comment