ASYA HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NURİ DEMİRKALA
RAŞİT CANBAZ

ADI / SOYADI / UNVANI: ASYA HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 0091001495 / ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ / ESKİŞEHİR

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 10930 / ESKİŞEHİR

DOSYA ESAS NO: 2018/852

İLAN METNİ

T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/852 
KARAR NO: 2018/1011

Davacılar , ASYA HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MULLA ŞAHBAZ, ŞABAN ŞAHBAZ tarafından açılan ve Mahkememizde görülen Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yargılaması sonunda verilen karar gereğince ;
I-Davacı gerçek kişiler yönünden konkordato ön projesi sunulmadığından dava şartı yokluğundan bu kişiler yönünden davanın usulden reddine,
II-1-Davanın davacı şirket yönünden kabulü ile Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10930 sicil nosunda kayıtlı davacı ASYA HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.hakkında 19.12.2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine,
2-Davacı şirketin İİK ‘nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
Kesin mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, 
Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; Davacı şirket işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, techizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE, 
İİK’nun 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, kesin mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine, 
Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda verilen ihtiyatitedbirlerin devamına,ayrıca üzerilerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine, 
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete atanan3 kişilik geçici komiser heyeti olan Hukukçu Tolga AKKAYA, Mali Müşavir Mustafa UÇKAÇ ve bankacı finans uzmanı Mustafa KUTLU’nun görevlerinin devamına, 
Karar verilmiş olup 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur. 27/12/2018

ASYA HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-davasi-karar-tebligi-574702.html

NURİ DEMİRKALA
RAŞİT CANBAZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir