ABİDİN GÜNEŞ TARIM NALBURİYE İNŞAAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ PLASTİK HURDACILIK ET HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ

BAKİ ERBAY
INSTYLE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ABİDİN GÜNEŞ TARIM NALBURİYE İNŞAAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ PLASTİK HURDACILIK ET HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 6451 / TURGUTLU / MANİSA

DOSYA ESAS NO: 2018/512

İLAN METNİ

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/512 Esas
Davacı , ABİDİN GÜNEŞ TARIM NALBURİYE İNŞAAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ PLASTİK HURDACILIK ET HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ HALİLBEYLİ ŞUBESİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
1-Konkordato komiseri tarafından sunulan rapor ve tüm dosya kapsamı itibari ile konkordatonun başarıya ulaşma imkanı bulunduğundan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi gereğince Turgutlu Ticaret Sicil Memurluğu’nun 6451 ticaret sicil numarasında kayıtlı davacı Abidin Güneş Tarım Nalburiye İnşaat Turizm Özel Eğitim Sağlık Rehabilitasyon Hizmetleri Plastik Hurdacılık Et Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-I- Konkordato komiseri Gökhan Güvenen’in görevinin sonlandırılmasına, dosya kapsamında bilirkişi listesinden resen bir hukukçu, bir yeminli mali müşavir ve bir mali müşavir meslek gruplarından seçilecek komiser heyeti oluşturulmasına,
II- Komiser heyetinde bulunan bilirkişiler için ayrı ayrı aylık 3.000,00 TL ücret takdirine, komiserlere takdir olunan ücretlerin konkordato gider avansı içerisinden davacı şirket tarafından yatırılmasına, sonraki aylar için her ayın en geç 5. günü mesai bitimine kadar komiser ücretlerinin davacı şirket tarafından mahkememiz veznesine depo edilmesine, aksi takdirde kesin mühlet kararının ve tedbirlerin kaldırılacağının ihtarına(davacı vekiline ihtarat yapıldı)
III- Yeni atanan komiser heyetinin göreve başlamasına müteakip özel sicile kaydedilmek üzere UYAP portal ekranından işlem yapılmasına,
IV-a) Davacıya ait tüm banka hesaplarından komiser heyetinin yazılı izni dahilinde işlemlerinin yürütülmesine, bu hususta bankalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,
b) Davacı şirketin tüm banka hesaplarından işlem yapmaktan yasaklanmasına, 
c) Davacı şirketin tüm banka hesaplarına bloke konulmasına, hesap işlemlerinin komiser heyetinin izni dahilinde işlem yapılmasına ve konkordato komiseri Gökhan Güvenen’in görevine son verildiğine ilişkin bankalara ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,
V- Davacı şirketin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 297/2 maddesine aykırı hareket etmeleri durumunda atanan komiser heyetinin mahkememize derhal bilgi vermesine,
VI- Komiser heyeti oluşturulduktan ve alacaklılar kurulu hakkında komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra bu hususta karar verilmesine,
3- Davacı şirketin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 297. maddesinin ikinci fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında kesin mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, AKSİ HALDE YAPILAN İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZ OLACAĞINA,
4- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin UYGULANMASINA, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu’na göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya bakımından İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, yeni bir İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI ALINMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
5- Başlatılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunanarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,
6- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza TEDBİRLERİ ALINMAMASINA ve rehinli malın satışının YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
7- Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, geçici mühlet içerisinde verilen ara karar ve tensip tutanağı kapsamında TÜM TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE DE AYNEN DEVAMINA,
8– Kesin mühlet kararının 7101 Sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmesine, ilan masrafının gider avansından karşılanmasına,
9- Kesin mühlet kararının derhal Tapu Genel Müdürlüğüne, Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğüne, şirketin bağlı olduğu Turgutlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, Turgutlu TSO Başkanlığına bildirilmesine,
10- Komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra müdahale taleplerinin ara kararla değerlendirilmesine,
Dair davacı vekilinin, ilgili müdahil Albaraka Türk Katılım bankası A.Ş. Vekilinin, ilgili müdahil Denizbank A.Ş. Vekilinin, ilgili müdahil Fibabank A.Ş vekilinin ve geçici konkordato komiseri Gökhan Güvenen’in yüzüne karşı, kararın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 293/1. maddesi gereğince KESİN olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca ilan olunur.

ABİDİN GÜNEŞ TARIM NALBURİYE İNŞAAT TURİZM ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK REHABİLİTASYON HİZMETLERİ PLASTİK HURDACILIK ET HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-575801.html

BAKİ ERBAY
INSTYLE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir